Praca Twoją przyszłością

Liczba odwiedzających: 358

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

29 kwietnia 2008 roku podpisana została umowa ramowa na realizację projektu systemowego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim jest podjęcie działań w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno – gospodarczej, w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie stanowi szansę dla osób bezrobotnych na uzyskanie, uzupełnienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych, pokonanie bariery ekonomicznej dla osób przedsiębiorczych chcących założyć własną działalność gospodarczą

Projekt realizowany w 2008 roku.
21 stycznia 2008 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wyniosła 427 820,00 zł, wkład własny to 64 173,00 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 363 647,00 zł.
W projekcie wzięło udział 115 osób bezrobotnych, w tym:
27 odbyło staże,
5 osób odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
13 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
70 osób uczestniczyło w szkoleniach.

Projekt realizowany w 2009 roku.
2 marca 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wyniosła 1 156 586,37 zł, wkład własny to 173 487,96 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 983 098,41 zł.
W projekcie wzięło udział 179 osób bezrobotnych, w tym:
36 osób odbyło staże,
32 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
111 osób uczestniczyło w szkoleniach.

Projekt realizowany w 2010 roku.
26 lutego 2010 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wyniosła 1 375 529,82 zł, wkład własny to 206 329,47 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 1 169 200,35 zł.
W projekcie wzięło udział 179 osób bezrobotnych, w tym:
43 osoby odbyło staże,
47 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
89 osób uczestniczyło w szkoleniach.

Projekt realizowany w 2011 roku.
7 marca 2011 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wyniosła 1 034 696,45 zł, wkład własny to 155 204,47 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 879 491,98 zł.
W projekcie wzięło udział 69 osób bezrobotnych, w tym:
20 osób odbyło staże,
49 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.