Poszerzyć krąg

Liczba odwiedzających: 366

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII. - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

24 października 2008 roku podpisana została umowa ramowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu systemowego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków.

Cel główny projektu to rozwój osobisty i społeczny oraz przygotowanie do pełnienia ról zawodowych uczestników projektu i realizowany jest poprzez cele szczegółowe:
- podniesienie poziomu kompetencji osobistych,
- podniesienie kompetencji społecznych,
- nabycie i uaktywnienie kompetencji zawodowych,
- wsparcie otoczenia uczestników projektu.

Wsparcie skierowane jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz należą do osób niepełnosprawnych ruchowo w znacznym i umiarkowanym stopniu, w tym z zaburzeniami psychicznymi, jak również do osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Projekt realizowany w 2008 roku.
19 maja 2008 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 328 100,00 zł, wkład własny - 34 450,50 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie - 293 649,50 zł.

Projekt realizowany w 2009 roku.
27 lutego 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 618 800,00 zł, wkład własny - 64 974,00 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie - 553 826,00 zł.

Projekt realizowany w 2010 roku
20 stycznia 2010 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi - 552 130,67 zł, wkład własny - 57 973,72 zł, zaś dofinansowanie - 494 156,95 zł.

Projekt realizowany w 2011 roku
15 marca 2011 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi - 600 000,00 zł, wkład własny – 63 000,00 zł, dofinansowanie - 537 000,00 zł