Przebudowa budynku po dawnej siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Liczba odwiedzających: 331

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
Priorytet VII. – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

25 czerwca 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 1 613 481,70 zł, wkład własny - 242 022,25 zł (15%), zaś wnioskowane dofinansowanie - 1 371 459,45 zł. Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku po dawnej siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie potrzeb lokalowych poradni. Zmiana siedziby poradni zwiększy dostępność i jakość świadczonych tam usług. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2007 do 31.12.2010 roku.

Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny, lecz ze względu na ustalony poziom alokacji, umieszczony został na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak, z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania.