Walory turystyczno – krajobrazowe Powiatu Grodziskiego, miejsca które warto zobaczyć

Liczba odwiedzających: 360

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Działanie 6.2. Turystyka.

„Walory turystyczno – krajobrazowe Powiatu Grodziskiego, miejsca które warto zobaczyć”.

21 maja 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 277 478,00 zł, wkład własny - 41 621,70 zł (15%), zaś wnioskowane dofinansowanie - 235 856,30 zł. Projekt z powodu zbyt niskiej wartości dofinansowania nie zakwalifikował się do wsparcia. Projekt miał obejmować promocję Powiatu poprzez wydanie publikacji z zakresu turystyki promujących obiekty zabytkowe, przyrodnicze i turystyczne. W tym celu miała zostać przeprowadzona inwentaryzacja obiektów zabytkowych, przyrodniczych i turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu Grodziskiego. W oparciu o dane pozyskane podczas inwentaryzacji miały zostać przygotowane: interaktywna strona www, opracowania multimedialne, przewodniki turystyczne, mapy, foldery, albumy i pocztówki.