Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Grodziskiego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń

Liczba odwiedzających: 346

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Działanie 6.2. Turystyka.

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Grodziskiego poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń”.

21 maja 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 9 500 000,00 zł, wkład własny - 1 425 000,00 zł (15%), zaś wnioskowane dofinansowanie to 8 075 000,00 zł. Projekt przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Ze względu na ustalony poziom alokacji i zdobytą liczbę punktów wniosek umieszczony został na liście projektów spełniających minimum punktowe jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń o długości 8,7 km.
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przewidziana była na lata 2012 – 2013 w dwóch etapach:
- etap I Grodzisk Mazowiecki – wieś Marynin, na odcinku 7,850 km
- etap II wieś Siestrzeń, na odcinku 0,850 km.