Każdy inny – wszyscy równi

Liczba odwiedzających: 378

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

„Każdy inny – wszyscy równi”

19 czerwca 2008 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 554 028,50 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 554 028,50 zł. W przypadku tego projektu Powiat nie wnosi wkładu własnego. Wniosek pomyślnie przeszedł etap oceny merytorycznej ale z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania i umieszczony został na liście rezerwowej. W przypadku zatwierdzenia projektu do realizacji wsparciem objętych zostanie 150 uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 

Celem projektu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań (zajęcia dodatkowe z języków obcych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, zajęcia medialno-informatyczne).