Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem

Liczba odwiedzających: 301

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007-2013.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W 2010 roku Powiat rozpoczął realizację projektu p.n. „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem”, w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku oraz Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, w okresie od 1.07.2010 do 31.08.2012 roku. Wsparciem objętych zostało 210 uczniów kl. I, II i III szkół zawodowych. Jego celem jest podniesienie poziomu i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim uczniów szkół zawodowych w Powiecie Grodziskim do potrzeb rynku pracy. Wartość całkowita projektu wynosi 454 685,55 zł, uzyskane dofinansowanie to 386 482,72 zł, zaś wkład własny to 68 202,83 zł