Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca

Liczba odwiedzających: 358

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007-2013.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. Powiat Grodziski zrealizował projekt p.n. „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca”. Całkowita wartość projektu wyniosła 71 531,59 zł, wnioskowane dofinansowanie – 62 411,31 zł, zaś wkład własny Powiatu to 9 120,28 zł. Projekt zrealizowany został w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie sprzedawca oraz wyrównanie szans na rynku pracy uczniów niepełnosprawnych. Wsparciem objętych zostało 10 – u uczniów z pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.