Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności

Liczba odwiedzających: 363

Inwestycja, zgodnie z umową zawartą 6 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grodziskim, uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". Refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu wyniosła 151 889 zł. Natomiast całkowita wartość zadania inwestycyjnego w ramach projektu – 310 000 zł. Informatyzacja Starostwa usprawniła jego funkcjonowanie wewnętrzne, a przede wszystkim przyspieszyła proces załatwiania spraw oraz dodatkowo podniosła poziom bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w Starostwie. 

W ramach rozbudowy sieci komputerowej do dyspozycji mieszkańców oddane zostały dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdującym się w siedzibie Starostwa przy ul. Kościuszki 30. 

Wkrótce mieszkańcy będą mieli możliwość sprawdzenia stanu swojej sprawy, co oznacza, że będą mogli na bieżąco sprawdzać na jakim aktualnie etapie załatwiania ona jest. Klienci Starostwa mogą również złożyć swoje dokumenty nie tylko, tak jak dotychczas, w sposób tradycyjny ale również drogą elektroniczną, albowiem w Starostwie wprowadzony jest Elektroniczny Obieg Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Według ustawy o podpisie elektronicznym dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Drogą elektroniczną może złożyć dokumenty każdy mieszkaniec posiadający taki podpis. 

W Starostwie dodatkowo wprowadzone zostały karty usług będące niejako instruktarzem do poszczególnych usług świadczonych przez Starostwo. Karty te zawierają informacje m.in. o tym jakie dokumenty są wymagane do załatwienia poszczególnych spraw, podstawę prawną, informację o opłatach, czas załatwienia sprawy oraz tryb odwoławczy. Dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu pod adresem: http://www.bip.powiat-grodziski.pl.