Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Powiecie Grodziskim

Data: 24.11.2021 r., godz. 08.45   79
Niepełnosprawność i długotrwała bądź ciężka choroba, utrudniającą a nawet uniemożliwiająca funkcjonowanie w społeczeństwie, są jednymi z poważniejszych problemów społecznych. Z tego powodu Powiat Grodziski podejmuje wiele działań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych jest jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Działający przy PCPR Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje wnioski o orzeczenie niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej – w 2020 roku rozpatrzono w sumie 2 028 wniosków. Osoby niepełnosprawne wspierane są poprzez udzielanie im świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach zadań z tego zakresu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania, refundacji lub bezzwrotnej pomocy. Dotyczy to między innymi dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i przeszkód w komunikacji czy też dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.


Rehabilitacja zawodowa z kolei ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.


W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych Powiat Grodziski realizuje liczne programy, takie jak „Aktywny samorząd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogły skorzystać w zależności od potrzeb z różnych form wsparcia. Na jego realizację PFRON przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 403 920,00 zł. Kolejnym programem, zrealizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, była „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” związana z pandemią COVID-19. O pomoc finansową mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W ramach realizacji projektu złożonych zostało 212 wniosków. Wsparciem objęto 104 wnioskodawców i wypłacono świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 234 500 zł.


Powiat Grodziski wziął również udział w rządowym projekcie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem programu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Na realizację programu otrzymano wsparcie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 106 530 zł. Dzięki pomocy asystentów osoby niepełnosprawne mogły liczyć na wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności czy załatwieniu spraw urzędowych, a także w funkcjonowaniu w życiu społecznym i korzystaniu z dóbr kultury (wyjścia do muzeum, teatru, kina itp.).


Mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Grodziskim a Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony jest Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku. Ponadto realizowane są także różne formy dziennego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej – prowadzone są zajęcia, w których uczestniczą osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach tego typu.


Co roku organizowane są różnego rodzaju imprezy, którym patronuje Powiat Grodziski. Niestety z powodu trwającej wciąż pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanymi obostrzeniami w trosce o zdrowie osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia te obecnie nie są organizowane.

Grafika: pixabay.com