Jesteś tutaj:

Główna treść strony

System pieczy zastępczej w Powiecie Grodziskim

Data: 21.10.2021 r., godz. 09.50   93
Misją Powiatu Grodziskiego jest zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do rozwoju i godnego życia poprzez wzmacnianie systemu wsparcia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdujące się w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11.
Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, podstawowym celem działalności jest zaś udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, w tym także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Dzieciom, których rodzice nie są w stanie w należytym stopniu zajmować się nimi z powodu szeroko rozumianej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy z powodu uzależnień, zapewniana jest opieka w instytucjach pieczy zastępczej. Działania w tym zakresie polegają na czasowym zapewnieniu dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców pieczy zastępczej poprzez umieszczenie ich w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej, a w przypadku braku takiej możliwości – w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  Finansowanie działalności rodzin zastępczych stanowi jedno z zadań powiatu.


W roku 2020 pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim pozostawało 141 dzieci w 105 rodzinach zastępczych – najwięcej w rodzinach zastępczych spokrewnionych, ale również w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz zawodowych. Na terenie powiatu nie funkcjonuje rodzinny dom dziecka ani też rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim podejmuje wiele działań propagujących i wzmacniających rodzicielstwo zastępcze. Jednym z nich jest udział w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", mającego na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom epidemii poprzez zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego podczas nauczania zdalnego, a także zakup środków ochrony indywidualnej. Prowadzone jest również poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, które potrzebują wsparcia, ukierunkowania i specjalistycznej pomocy.


PCPR organizuje także wydarzenia mające integrować rodziny zastępcze. Należą do nich coroczne Spotkania Noworoczne dla dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów czy Piknik Rodzinny. Organizowanych jest również wiele spotkań oraz szkoleń. Niestety z powodu panującej obecnie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w ostatnim czasie wielu z tych przedsięwzięć nie udało się zrealizować. W obawie przed zakażeniem ograniczone zostały bezpośrednie kontakty z rodzinami zastępczymi.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim nieustannie prowadzi nabór do sprawowania pieczy zastępczej – informacje w tej sprawie można znaleźć w siedzicie PCPR przy ul. Dalekiej 11 (budynek Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim) oraz w lokalnych mediach.


Plakat promujący pieczę zastępczą przedstawiający przytulające się dwie kilkuletnie dziewczynki