Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 20.11.2023 r., godz. 09.10    284
Informacja.

Władze Powiatu Grodziskiego już od wielu lat współpracują z organizacjami pozarządowymi, powierzając im wykonywanie części swych zadań. Jedną z wielu korzyści płynących z tej współpracy jest wymiana doświadczeń między tymi organizacjami a poszczególnymi wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Powiat aktywnie wspiera ten rodzaj działalności, jest on bowiem istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego. 

Co roku Rada Powiatu Grodziskiego uchwala Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Zawarte są w nim zasady współpracy i najważniejsze cele. Należą do nich:

  • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie oraz wspólnotę lokalną,
  • zwiększanie aktywności społecznej,
  • wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
  • zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Współpraca ta uzupełnia działania Powiatu w zakresie, którego nie obejmują struktury samorządowe. Dotyczy ważnych społecznie kwestii. Należą do nich ograniczanie i przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań wspierających osoby niepełnosprawne, w tym likwidowanie barier (architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych) i udzielanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz intensyfikacja działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży. Władze Powiatu Grodziskiego powierzają organizacjom realizację takich zadań, jak prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie domu dziecka czy ośrodków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także realizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym. Władze Powiatu Grodziskiego udzielają dotacji na przeprowadzenie tych działań – są one finansowane bądź dofinansowywane z budżetu Powiatu.

Powierzenie organizacjom realizacji określonych zadań publicznych jest poprzedzone przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert. Jest on ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. W ten sam sposób do wiadomości podawana jest również lista podmiotów ubiegających się o dotacje i informacja o wyborze oferty.

Podejmowana współpraca służy budowaniu aktywnego partnerstwa pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Przedstawione zadania uzupełniają działania Powiatu i angażują mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Szczegółowe informacje, w tym Program współpracy z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami i sprawozdanie z jego realizacji za poszczególne lata, są dostępne na stronie Powiatu Grodziskiego: www.powiat-grodziski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe

Wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Grodziskiego lub dla jego mieszkańców zachęcamy do udziału w otwartych konkursach ofert publikowanych na stronie Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowane w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowane w Starostwie Powiatu Grodziskiego.