Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Grodziskim 

Data: 22.09.2023 r., godz. 08.25    281
Realizowane programy.

Powiat Grodziski nieustannie dba o zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do rozwoju i godnego życia poprzez wzmacnianie systemu wsparcia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Pomoc ta obejmuje m.in. wsparcie osób z niepełnosprawnościami, a podejmowane działania są skoncentrowane na umożliwieniu wszystkim potrzebującym wzięcia udziału w życiu naszej społeczności.

Jedną z form pomocy, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, jest realizowany przez Powiat Grodziski program „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program zapewnia możliwość korzystania z różnych form wsparcia. Obejmuje dwa moduły:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 1 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej PCPR lub w siedzibie PCPR przy ul. Żydowskiej 19 w Grodzisku Mazowieckim. Wnioski przyjmowane są do dnia 10 października 2023 r.

Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać z usługi asystenta w ramach realizowanego w Powiecie Grodziskim programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak najbardziej niezależnego i aktywnego życia poprzez wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (dotarcie do pracy, lekarza, placówek oświatowych, urzędów, banku, muzeum, świątyni itp. oraz powrót z tych miejsc). Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci do 16 roku życia, które wymagają opieki lub pomocy innej osoby.

Nie są to oczywiście wszystkie formy wsparcia, jakie oferuje Powiat Grodziski. Informacje o pomocy osobom potrzebującym oraz obu programach można znaleźć na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim: www.pcpr.powiat-grodziski.pl.

Starostwo Powiatu Grodziskiego