Współpraca Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 25.05.2023 r., godz. 08.12    322
.

Współpraca Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi jest dla władz samorządowych bardzo ważna. Ułatwia prowadzenie działań dążących do rozwoju Powiatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Rada Powiatu Grodziskiego co roku uchwala Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Zawarte są w nim m.in. najważniejsze cele. Należy do nich wzmacnianie lokalnej wspólnoty samorządowej oraz zwiększanie aktywności społecznej. Organizacje pozarządowe wprowadzają nowatorskie i bardziej efektywne działania na rzecz mieszkańców i zwiększają ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Na koniec zeszłego roku na terenie Powiatu Grodziskiego zarejestrowanych było 368 organizacji. Zakres ich działalności jest zróżnicowany. Obejmuje m.in. sprawy społeczne, kulturę i rekreację, ochronę środowiska, działania na rzecz niepełnosprawnych czy pomoc zwierzętom.

W ramach współpracy organizacjom zleca się realizację zadań publicznych i wspiera je w ich wykonywaniu – finansowo i pozafinansowo. Na dotacje dla organizacji pozarządowych Powiat Grodziski przeznaczył w 2022 roku prawie 6 mln zł, czyli blisko 3% rocznego budżetu.

Jednym z zadań, które Powiat Grodziski powierza organizacjom pozarządowym, jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie Powiatu pomoc prawna jest świadczona w 4 punktach – przez 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Dwa z nich prowadzą organizacje pozarządowe wybierane w otwartym konkursie ofert. W 2022 roku pomoc z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczyła fundacja Togatus Pro Bono. Prowadziła też edukację prawną: wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Grodziskiego oraz dla seniorów, publikowała artykuły, biuletyny i filmy dostępne na stronie Powiatu Grodziskiego: www.powiat-grodziski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Kolejnym zadaniem, które Powiat Grodziski zlecił organizacji pozarządowej, jest prowadzenie domu dziecka. Od 1 stycznia 2018 r. realizuje je Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”. W Powiecie powstała placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizującego dla 14 dzieci w wieku powyżej 10 lat. Podopieczni mają w niej zapewnioną nie tylko całodobową opiekę, ale też wsparcie i możliwość rozwoju zainteresowań. 

Dla władz Powiatu Grodziskiego ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Zadanie prowadzenia ośrodków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powierzono Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W Powiecie powstały dwie takie placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej oraz Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku, organizujący warsztaty terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu działają też warsztaty Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS” w Grodzisku Mazowieckim.

Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi również przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym. W 2022 roku wspólnie zorganizowano 27 takich wydarzeń. Sprzyjały integracji z osobami niepełnosprawnymi, promowały ekologię i zdrowy styl życia, sport i rekreację czy przypominały lokalną historię i tradycje.

W 2022 r. odbył się Powiatowy Finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym wzięło udział 25 szkół z całego Powiatu Grodziskiego. Realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej powierzono Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. 

Dzięki pracy podejmowanej przez Powiat Grodziski budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Przedstawione zadania uzupełniają działania Powiatu i angażują mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Program współpracy z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami i sprawozdanie z jego realizacji za 2022 rok są dostępne na stronie Powiatu Grodziskiego: www.powiat-grodziski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.