Powiat Grodziski pomaga osobom z niepełnosprawnościami

Data: 20.01.2023 r., godz. 12.30    94
Powiat Grodziski kładzie duży nacisk na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Zadania z zakresu wsparcia niepełnosprawnych realizowane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Wśród form pomocy można wymienić placówki dziennego pobytu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”. Placówki te są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie realizowane są różnorodne zajęcia (np. ceramiczne, komputerowe, plastyczne) oraz aktywizacja społeczna (organizacja imprez okolicznościowych, udział w wydarzeniach czy kiermaszach, gdzie prezentowane jest rękodzieło wytworzone uczestników).

Kolejną formą pomocy jest „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, wspierający osoby niepełnosprawne w czynnościach dnia codziennego oraz funkcjonowaniu społecznym (dotarcie do i z pracy, placówki oświatowej, gabinetu lekarskiego, urzędu, banku, muzeum, kina, świątyni czy innych miejsc). Program adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Grodziskiego (w tym dzieci do 16 roku życia), które wymagają opieki lub pomocy innej osoby.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można uzyskać dofinansowanie, które może zostać przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, przedmioty ortopedyczne (np. protezy, kule, wózki inwalidzkie) i środki pomocnicze (np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe), sprzęt rehabilitacyjny, usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika.

W ramach środków PFRON realizowany jest również program „Aktywny Samorząd”. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach modułów: I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (w tym: likwidacja bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką);  II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Od bieżącego roku Powiat Grodziski przystąpił także do realizacji Programu PFRON „S-A-M! Samodzielność–Aktywność– Mobilność” w zakresie pomocy: w wynajęciu lokalu mieszkalnego dla absolwentów szkół (Mieszkanie dla absolwenta) oraz w zakupie mieszkania wolnego od barier architektonicznych (Dostępne mieszkanie).

Liczne działania podejmowane przez władze Powiatu Grodziski gwarantują udzielenie osobie z niepełnosprawnościami takiej pomocy, która pozwoli na osiągnięcie jak największej życiowej samodzielności i aktywności.

Warsztat Terapii Zajęciowej. Zajęcia stolarskie. Grupa mężczyzn przy sprzęcie stolarskim.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”