Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2020

Data: 06.02.2020 r., godz. 10.59   482
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców i pracowników od dnia 05.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r.
W dyspozycji urzędu jest kwota 465 900,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnych z ustalonymi priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi wydatkowania środków KFS w roku 2020:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przewie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2020 powiat grodziski, Barometr zawodów 2020 województwo mazowieckie);
4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozowju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkole branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

W pierwszej kolejności środki przyznawane będą Pracodawcom spełniającym ww. priorytety.

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, I piętro pok. 108 lub 106.

Zasady przyznawania środków, wniosek i pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodziskim: https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/-/11332623-krajowy-fundusz-szkoleniowy-w-2020-r-
Grafika:pixabay.com