Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich

Data: 18.03.2019 r., godz. 15.58   1280
.
Jakie są zasady rekrutacji do szkół średnich?
Są już znane zasady rekrutacji, które zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.
Na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
1) wyniki egzaminów ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
2) oceny (na świadectwie ukończenia szkoły (podstawowej lub gimnazjum) z j. polskiego, matematyki i 2 obowiązkowych zajęć dydaktycznych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
Początek rekrutacji, czyli składanie wniosków z wymaganymi dokumentami rozpocznie się 13.05 i potrwa do 20.05.2019 r. Na terenie Powiatu Grodziskiego obowiązuje limit – do nie więcej niż 3 szkół.
Nie prowadzimy centralnej rekrutacji elektronicznej do naszych szkół. Kolejny ważny termin to 21.06 – 28.06.2019 r. W tym terminie należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). 16.07 o godz. 12:00 wywieszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (w kolejności alfabetycznej) oraz podana zostanie do wiadomości najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Od 16.07 – 24.07.2019 r. należy składać oryginały - świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzając tym samym wolę przyjęcia do szkoły. 25.07 wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Wtedy to dyrektor zawiadamia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc i prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, która kończy się 28.08.2019 r.

Jakie zmiany niesie reforma oświaty?
W naborze do szkół w 2019 r. spotkają się absolwenci szkół podstawowych i absolwenci gimnazjum. Nie będą jednak rywalizować ze sobą, bo rekrutacja będzie prowadzona niezależnie dla obu roczników. Reforma systemu oświaty, wydłuża z dniem 1.09.2019 r. o 1 rok cykl kształcenia w liceum, czyniąc je szkołą 4-letnią i w technikum czyniąc je szkołą 5-letnią:
- ósmoklasiści kontynuować będą zatem naukę w 4-letnim LO lub 5-letnimTechnikum (nowych typach szkół ponadpodstawowych) lub 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia, która zastąpiła od 1.09.2017 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową.
- gimnazjaliści kontynuować będą naukę w 3-letnim LO lub 4-letnim Technikum (starych typach szkół ponadgimnazjalnych) lub 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia.
Reforma daje absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia (2-letniej), która powstanie 1.09.2020 r., a w dalszej perspektywie zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów.
Wprowadzane zmiany są dla samorządów i dyrektorów szkół nie lada wyzwaniem. Wymuszają przygotowanie większej liczby sal dydaktycznych, utrzymania większej liczby oddziałów oraz zwiększenia liczebności oddziałów, zmianę organizacji czasu pracy szkół (ewentualnie system dwuzmianowy), jak również konieczności zatrudnienia dodatkowej kadry pedagogicznej i specjalistów.

Co zachęca uczniów do kontynuowania nauki w miejscu zamieszkania lub podjęcia nauki w szkołach na terenie Powiatu Grodziskiego?

Niewątpliwie odległość od domu, ale także ciekawa oferta edukacyjna. Dyrektorzy szkół często starają się pozyskać dotacje na realizację dodatkowych projektów. Dla przykładu można tu wymienić program Erasmus+, który jest już właściwie co roku realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, pozwala on uczniom na odbycie dwutygodniowego stażu w Nieci. Niebawem dyrektorzy z tego Zespołu, a także Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku złożą wnioski na dotację projektów, które po – mamy nadzieję – pozytywnym rozpatrzeniu zapewnią dodatkowe szanse i możliwości uczniom.

o naborze oraz reformie oświaty mówiła Naczelnik Wydziału, Oświaty, Kultury i Sportu, Barbara Madzelan-Sadoś
Naczelnik Wydziału, Oświaty, Kultury i Sportu, Barbara Madzelan-Sadoś