Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiat od początku tej kadencji realizuje Strategię Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020.

Data: 25.05.2018 r., godz. 12.50   379
W obliczu coraz szybszej dynamiki zmian, które zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości istnieje potrzeba perspektywicznego patrzenia na potrzeby mieszkańców powiatu. Pozwala na to właśnie Strategia określająca cele i zadania pozwalające na podniesienie jakości życia mieszkańców.
Jeden z głównych punktów tego dokumentu dotyczy Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II. Wyznaczono w sumie 7 zadań związanych z tą placówką, m.in. zakup sprzętu medycznego i poprawę warunków Ośrodka Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacyjnego. W ich ramach zrealizowano np. projekt „Stawiamy na DDOM”, czyli Dzienny Dom Opieki Medycznej (koszt: 998 302 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 968 302 zł), zakupiono tomograf dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (3 004 500 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2 400 000 zł), wyremontowano tenże oddział (kwota: 3 471 199 zł, kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 2 740 959 zł) oraz wzmocniono zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych dla e-administracji i e-zdrowia (kwota: 8 591 550 zł, w tym kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 6 860 808 zł). Na zadania związane ze szpitalem wydatkowano ponad 16 700 000 zł, w tym dofinansowanie pochodzące z różnych źródeł wynoszą ok. 80%. Część projektów jak budowa lądowiska dla helikopterów (koszt: 5 125 715 zł, realizacja uzależniona od ogłoszenia konkursu na dofinansowanie) i ocieplenie budynku (wniosek o dofinansowanie w kwocie 15 045 108 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na rozstrzygnięcie, koszt całkowity: 17 700 150 zł) wciąż przed nami.

Kolejnym ważnym punktem Strategii jest oświata. Niektóre zadania z nią związane mają na celu poprawienie warunków lokalowych (na modernizację i remont szkół oraz placówek oświatowych wydano przeszło 2 000 000 zł w roku szkolnym 2016-2017), inne dotyczą bezpośrednio uczniów i edukacji (np. dwutygodniowy staż w Nicei dla uczniów w ZS nr 1 w Grodzisku Maz. (roczny koszt: 60 781 euro w całości finansowany w ramach programu Erasmus+). Wszystkie placówki przeznaczają również środki finansowe na zakup wyposażenia lub sprzętu komputerowego, z którego korzystają uczniowie (łącznie ok. 700 000 zł w latach 2015-2017). Wśród zadań do zrealizowania jest jeszcze np. modernizacja boisk w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku oraz Zespole Szkół nr 2 w Milanówku (na każde z boisk zabezpieczono środki w kwocie po 150 000 zł, mamy jednak nadzieję otrzymać dofinansowanie na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego) oraz wykonanie windy we wspomnianym wyżej ZSTiL nr 2 z myślą o niepełnosprawnych (koszt zadania: 220 000 zł, kwota dofinansowania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 50 214 zł, wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie, jednak środki również są zabezpieczone).

Działania powiatu, które są określone w Strategii przyczyniają się także do poprawy innych ważnych aspektów życia mieszkańców, jak np. poziom zatrudnienia. Dzięki licznym, ale co najważniejsze – skutecznym działaniom Powiatowego Urzędu Pracy nasz samorząd może pochwalić się niską i stale malejącą stopą bezrobocia (6,6% w 2014 r. i tylko 3,3% na koniec roku 2017). Zadania, które wyznaczył sobie urząd pracy to np. działania na rzecz likwidacji bezrobocia wśród osób młodych i podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy. Dzięki licznym dotacjom możliwa jest np. refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, finansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i staży, można również otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (promowanie samozatrudnienia), a to tylko niektóre z licznych form wsparcia oferowanych przez urząd. Na realizację tych projektów pozyskano ok. 15 400 000 zł.

Istotne działania wpływające na komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców podejmuje Powiatowy Zarząd Dróg. W ramach Strategii od 2014 r. udało się wyremontować w sumie ponad 15 km dróg. Koszt ukończonych lub już rozpoczętych zadań związanych z infrastrukturą drogową wynosi 33 080 025 zł z czego dofinansowania ze środków zewnętrznych to 22 315 073 zł. Wśród większych inwestycji można wymieć przebudowę drogi na trasie Grodzisk Mazowiecki - Józefina, modernizację ulicy Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz., a także przebudowę ul. Skokowskiego w gminie Jaktorów, natomiast tylko w tym roku udało się już dostać dofinansowanie na przebudowę ul. Królewskiej w Kaskach (koszt: 5 953 127 zł, w tym ze środków pozabudżetowych ok. 3 739 869 zł), przebudowę ulic Nałkowskiej i Centralnej w Opypach (koszt: 5 406 264 zł, w tym środki zewnętrzne: 4 593 751 zł) oraz budowę kładki dla pieszych w Adamowiźnie (inwestycja za 873 690 zł, częściowo zwróci się w ramach dofinansowania, które teraz otrzymaliśmy – 508 800 zł). Warto jednak podkreślić, że to nie wszystkie inwestycje – część z nich jest dokonywana poza Strategią w oparciu o własny budżet i pozyskane środki finansowe.

Realizacja dotychczasowych celów zawartych w Strategii kosztowała jak dotąd 93 230 500 zł, z czego aż 67% pochodzi ze środków zewnętrznych. Dotacje pozyskiwane są z różnych źródeł: dotacji unijnych i rządowych (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej czy Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych). Ważna w tym zakresie jest również współpraca z gminami, dzięki dobrej woli lokalnych władz samorządowych można działać skuteczniej.

Do końca wyznaczonego czasu na realizację zawartych w Strategii celów powiat ma jeszcze ponad dwa lata, znaczna część tych zadań została już zrealizowana lub jest w trakcie ich realizacji, dowodzi to, że dokument ten spełnia swoją funkcję, pozwolił na optymalne zdiagnozowanie potrzeb oraz opracowanie skutecznego planu ich realizacji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w 2006 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego uzyskało certyfikat ISO 9001:2001, zaś w maju przeszło na nową normę 9001:2015, bowiem dla realizacji Strategii ważne są nie tylko wielkie kwoty i liczby, ale również satysfakcja każdego petenta, a także jakość pracy urzędników, które to właśnie certyfikaty te potwierdzają.


Joanna Damaziak
Sekretarz Powiatu Grodziskiego                   (tomograf)
Fundusze Europejskie