Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak to wygląda w powiecie grodziskim?

Data: 27.04.2017 r., godz. 14.55   594
 
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi pozwala na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu grodziskiego. Bardzo ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami samorządowymi w Polsce zostało ostatecznie uregulowane w 2003 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa wprowadziła niezbędne definicje oraz zasady i formy współpracy. Zdefiniowała przedmiot współdziałania sektora publicznego i pozarządowego na rzecz pożytku publicznego. Relacje między samorządem powiatu grodziskiego a organizacjami pozarządowymi są usystematyzowane i każda ze stron stosuje się do panujących zasad i reguł, które są poparte przez akty prawne. Na terenie powiatu grodziskiego działa 128 stowarzyszeń rejestrowych (w tym 14 Ochotniczych Straży Pożarnych), 100 stowarzyszeń zwykłych, 50 stowarzyszeń sportowych, 36 uczniowskich klubów sportowych i 65 fundacji, łącznie 379 organizacji pozarządowych. Najwięcej z nich działa na terenie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Jaktorowa. Wspólne działania dotyczą spraw społecznych, kultury, rekreacji, ochrony środowiska. W minionym roku powiat grodziski przekazał organizacjom pozarządowym 2,85 % rocznego budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. Współpraca realizowana jest z zachowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Formami jej realizacji jest zlecanie organizacjom zadań poprzez powierzanie (finansowanie) lub wspieranie (dofinansowanie zadania); wzajemne informowanie o planowanych działaniach, konsultowanie projektów prawa miejscowego, tworzenie wspólnych inicjatyw. Na terenie powiatu grodziskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami są prowadzone powiatowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, Dom Pomocy Społecznej w Milanówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej, organizowano Powiatowe Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Ponadto na dobrym poziomie układa się współpraca pomiędzy Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku. Współpraca jest finansowana ze środków powiatu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat finansuje także Dom Dziecka w Kostowcu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W 2016 roku Powiat Grodziski wykorzystał dotację Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej w wysokości 246 181 zł. W grudniu 2016 roku został ogłoszony konkurs na prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się przy ul. Dalekiej 11 A w Grodzisku Mazowieckim. W wyniku przeprowadzonego konkursu prowadzenie punktów zostało powierzone Fundacji – Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni. Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie powiatu: www.powiat-grodziski.pl, do czego serdecznie zachęcamy.

Dom Dziecka w Kostowcu

W placówce przebywa obecnie 14 dzieci od 13 do 18 lat oraz dwoje pełnoletnich w wychowanków kontynuujących naukę w szkole średniej. Placówka jest całkowicie finansowana ze środków Powiatu, koszt utrzymania placówki w 2016 roku wyniósł 764 975 zł. Podopiecznym zapewnia się całodobową opiekę, ponadto wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach i imprezach.

Dom Pomocy Społecznej w Milanówku

Placówka jest przygotowana dla 55 osób: 33 osoby przebywają na starych zasadach (ich utrzymanie składa się z dotacji Wojewody oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego); 22 osoby przebywają na nowych zasadach (ich utrzymanie składa się z wkładu rodziny lub gminy oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego). Dotacja Wojewody wynosi 1 030 600 zł w skali roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej

Dom jest przygotowany dla 30 osób. Placówka jest finansowana z dotacji Wojewody. W skali roku jest to kwota 446 336 zł. Uczestnicy mogą brać udział w warsztatach: ceramicznych, rękodzielniczych, komputerowych, kulinarnych, zajęciach z psychologiem, podczas których stosuje się np. muzykoterapię. Na dowóz podopiecznych powiat grodziski przekazał w 2016 roku kwotę w wysokości 10 000 zł.

Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

W ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami są finansowane m.in. zawody sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Zawody odbywały się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na zadanie przeznaczono 40 000 zł. W zawodach wzięło łącznie udział 35 placówek z terenu powiatu grodziskiego. W ciągu roku szkolnego do rywalizacji stanęło 3402 uczniów. Zawody zorganizowano w 3 kategoriach wiekowych.

Warsztaty Terapii Zajęciowych przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku

W Warsztatach może uczestniczyć 30 osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach tego typu. Całkowite utrzymanie placówki w 2016 r. wynosiło 533 200 zł: środki z PFRON-u 479 880 zł, wkład Powiatu to 53 320 zł. Zajęcia prowadzone były w pięciu pracowniach: plastycznej, rękodzielniczej, ceramicznej, komputerowej, funkcjonalno-społecznej.

Warsztaty Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim

Placówka jest przygotowana dla 40 uczestników. Całkowite utrzymanie placówki w 2016 r. wynosiło 686 212 zł, z czego: środki z PFRON-u 617 680 zł, zaś wkład Powiatu to 68 632 zł. Uczestnicy mogą brać udział w następujących zajęciach: ceramicznych, komputerowych, dziewiarskich, plastycznych, kulinarnych, stolarskich, rękodzielniczo-szwalniczych.

Imprezy

1050. Rocznica Chrztu Polski zorganizowana z Parafią pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, a dalsza ich część odbyła się w Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. Tego dnia odbyła się także uroczysta sesja Rady Powiatu, połączona z sesją naukową. Na wydarzenie przeznaczono z budżetu 23 925 zł.

„Ogrody Integracji”

„Ogrody Integracji” gromadzą każdego roku ok. 500 osób. Z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Przyciąga dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ze szkół specjalnych, placówek terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej z teren powiatu grodziskiego, pruszkowskiego oraz warszawsko-zachodniego.

Złaz Turystyczny „Babie Lato”

Impreza została zorganizowana przez Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy”. W imprezie brało udział około 350 uczestników. W ramach imprezy przygotowano m.in. wspólne ognisko, układanie puzzli prezentujących obraz artysty, konkurs wiedzy o malarzu.

Organizacje pozarządowe współpracują z samorządem ze względu na wspólny przedmiot działań, wspólne cele i możliwość połączenia wysiłków dla dobra mieszkańców. Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami przebiega sprawnie. Od roku 2003 Rada Powiatu Rada Powiatu przyjmuje roczny program tej współpracy.


Fundusze Europejskie